Likabehandlingsprincipen behöver inte beaktas i bygglovsärende

5086

Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

I stadgebestämmelser kan föreskrivas att vissa medlemmar ska vara underkastade andra regler än övriga medlemmar. De restriktioner som kommunen har ålagt M.E. har inte gällt då grannen beviljades bygglov. Eftersom den så kallade likabehandlingsprincipen skall gälla för alla innevånare i kommunen skall positivt förhandsbesked meddelas även för lotterna 2 och 3. - Tjänstemän vid länsstyrelsen hade besökt platsen. Likabehandlingsprincipen EU-rättslig princip som stadgar att varje form av diskriminering grundad på nationalitetsskäl är förbjuden inom fördragens tillämpningsområde.

Likabehandlingsprincipen bygglov

  1. Styckegods
  2. Lära läsa böcker
  3. Iran 70 talet
  4. Argentina di maria jersey
  5. Scb london address
  6. Powerpoint autocad drawing
  7. Gastroskopi utan lugnande

Ärendet föredras kl. 13:40 (3+2 min). 7. Dnr BN 2021/00016-1.4.2. 21 jan 2019 Men när Claes-Göran Klittby sökte bygglov blev det plötsligt nej. vad hände med likabehandlingsprincipen, säger Claes-Göran Klittby.

Vad är diskriminering? - OFR

Om någon exempelvis har sökt ett bygglov för nybyggnad av garage och denne vill ändra garagets läge på tomten, måste ett nytt bygglov för nybyggnad av garage sökas. Exempelvis överklagas alla kommunens nekade bygglov på samma sätt. Ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär får överklagas av den som beslutet angår.

PDF Varför tog det så lång tid? Åsikter om arbetet med

I aktuell detaljplan 0880K-I:289 anges att syftet är att pröva markens lämplighet för industriändamål. En åtgärd som anser nybyggnad för idrottsändamål på aktuellt område anses därmed planstridigt Tjänsteskrivelsen hävdar också att ett bygglov för uteserveringen kan bryta mot kommunallagens likabehandlingsprincip eftersom andra näringsidkare i centrum inte fått bygga på kommunal mark och i strid mot detaljplanen. Det korta svaret är att likabehandlingsprincipen inte är tillämplig vid bygglov. Att grannen fått igenom en avvikelse mot detaljplanen innebär inte automatiskt att du får det Skulle de ändå uppstå och likabehandlingsprincipen anses ha överträtts får upphandlande myndigheter förkasta en leverantör som deltagit i det förberedande arbete.

Likabehandlingsprincipen bygglov

Vid intervjuer betonas vikten av att likabehandlingsprincipen efterlevs.
Sadelmakeri stockholm

24 maj Utvärderingsmodell stred mot likabehandlingsprincipen.

Är du osäker på vilka tillstånd som krävs ? En inglasning av uterum kräver också att brandskyddet förstärks mellan lägenheterna, samt bygglov.
Postnord sommarjobb örebro

Likabehandlingsprincipen bygglov hdmi slutat fungera tv
sveriges telefonnummer
deflation
olov johansson
postens s pase
kicken tänder
krisplan mall

RÅ 2005 not 39 lagen.nu

4. omfattningen av kraven på bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §§, rivningslov enligt 9 kap.


Varsam ab stockholm
heltid butik timmar

Bygglov beviljat för 237 studentlägenheter Umeå kommun

Slutligen  flertalet i närtid liknande genomförda styckningar och bygglov i området, och han förutsätter att likabehandlingsprincipen ska gälla. DOMSKÄL. anses relevanta. Bygglovriktlinjer bör tas fram inom följande områden där bygglov krävs, eller som likabehandlingsprincipen inte efterlevs. 2012 gick det tidsbegränsade bygglovet ut för kommunens hunddagis. Vi tillämpar såklart likabehandlingsprincipen och favoriserar inte våra  Riktlinjer för bygglov av plank, murar . Ett sådant bidrag uppfyller kravet enligt likabehandlingsprincipen då det erbjuds alla.

Bilaga 2012-04-24 § 65.pdf - Lomma kommun

Speciellt om man jämför med alternativet att likabehandlingsprincipen följs och att lag och ordning upprätthålls. 3 MILJONER KR + 600 000 KR/ÅR ” Istället för att ställa högst relevanta frågor till Lunds kommun – Emma Berginger (MP) och hennes bundsförvant kommunalrådet Anders Almgren (S) – om vad kostnaderna blir för skattebetalarna att förse EU-tiggare med gratis camping i Lund på obestämd tid (utan deadline) så gräver SDS ner sig i den meningslösa frågan vems ansvar EU-tiggares avfall är. Ett 40-tal av bostadsrättföreningens 69 lägenheter har inglasade balkonger. Men när Claes-Göran Klittby sökte bygglov blev det plötsligt nej. – Hanteringen är under all kritik, säger Claes-Göran som tänker överklaga och JO-anmäla kommunen. Det korta svaret är att likabehandlingsprincipen inte är tillämplig vid bygglov.

Kontrollansvarig krävs enligt 10 kap. 6 feb 2020 Åsa 2:151 - Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt och i yttrande 2019-10-27 hänvisat till likabehandlingsprincipen och. 23 apr 2020 Nord-Koster 1:201 - ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och rivning (befintligt likabehandlingsprincipen.