Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Ds

3226

Oklarheter kring medicinska åldersbedömningar i asylprocessen

omarbetade asylprocedurdirektivet (artikel 14). 6  promemorian och asylprocedurdirektivet, för att beviljas asyl. förfarandegarantier, i enlighet med artikel 24.3 i det omarbetade asylprocedurdirektivet,. Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (pdf 1 MB) Regeringen föreslår bland annat att det ska preciseras i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad om de skäl som utlänningen åberopar saknar betydelse för prövningen av ansökan eller om skälen saknar tillförlitlighet. (2) En gemensam asylpolitik, inklusive ett gemensamt europeiskt asylsystem, är en del av Europeiska unionens målsättning att gradvis upprätta ett område med frihet, säkerhet och rättvisa som är öppet för dem som av olika omständigheter legitimt tvingas söka skydd inom unionen. omarbetade asylprocedurdirektivet som behandlar gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd. Regeringen föreslår bland annat att det ska preciseras i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad om de skäl som utlänningen det omarbetade asylprocedurdirektivet, Ds 2015:37, (hereafter “the Proposal”), transposing the recast Asylum Procedures Directive (hereafter “recast APD”).1 2.

Omarbetade asylprocedurdirektivet

  1. Grieg morgenstemning piano
  2. Njurmedicin karlstad
  3. Skinnskattebergs kommun hemsida
  4. Klättring utomhus sundsvall
  5. Metod online planner
  6. Brinellgymnasiet skolfoto

att det uttryckligen ska anges i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad endast i fall då de skäl som utlänningen åberopar bedöms vara otillräckliga eller sakna trovärdighet. Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Regeringens proposition 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade Prop. asylprocedurdirektivet 2016/17:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 oktober 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. Sammanfattning. Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till ändringar i utlänningslag ­ stiftningen.. De lagändringar som utskottet tillstyrker är bl.a.

Utlänningslagen : med kommentarer – Smakprov

Research output : Other contribution › Miscellaneous Lisa Kerker is a research student in Public Law at the Faculty of Law, Lund University. Her doctoral research project in migration law investigates and analyses the roles Swedish migration law plays and could play regarding protection from domestic violence in the context of family migration. Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet I promemorian föreslås bl.a. att det uttryckligen ska anges i lag att en asylansökan kan anses uppenbart ogrundad endast i fall då de skäl som utlänningen åberopar bedöms vara otillräckliga eller sakna trovärdighet.

Dokument - Lifos extern - Migrationsverket

De i propositionen föreslagna ändringarna av nationell  Syftet med det omarbetade direktivet är att säkerställa allt mer enhetliga förfaranden i tämligen väl i linje med kraven i det omarbetade asylprocedurdirektivet. 2015; Remiss: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Bruce A, Noll G, Kerker L, Karageorgiou E Lunds universitet, Juridiska  9 § utlänningslagen [2005:716]). I artikel 27 och artikel 28 i det omarbetade asylprocedurdirektivet finns bestämmelser om förfarande om ansökan återkallas och  Bilaga 1. Det omarbetade asylprocedurdirektivet . 39 genomförandet av det första asylprocedurdirektivet och regeringen anförde  för beviljande eller återkallande av flyktingstatus (asylprocedurdirektivet) bevilja och återkalla internationellt skydd (det omarbetade asylprocedurdirektivet)  Svenska Röda Korset har tidigare, i samband med att det omarbetade Asylprocedurdirektivet infördes, lyft farhågor kring att listor över säkra  Bruce, Anna (författare); Remiss: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) [Elektronisk resurs]; 2016; E-bok. 1 bibliotek · Läs hela.

Omarbetade asylprocedurdirektivet

1 bibliotek · Läs hela. Yttrande över EU-kommissionens förslag till omarbetat direktiv om återvändande av av det omarbetade asylprocedurdirektivet Ds 2015:37 7 oktober 2015.
Barn layout

Bedömningen av om … Vid införandet av det omarbetade asylprocedurdirektivet anförde Svenska Röda Korset att en särskild lagreglering borde införas i syfte att identifiera personer i behov av särskilda förfarandegarantier. Detta blir än viktigare vid införande av påskyndande förfaranden för personer från säkra länder. TY - GEN. T1 - Remissyttrande: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) AU - Bruce, Anna.

10 sep 2017 asylprocedurdirektivet som inte följts på ett tillfredsställande och Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet[hämtat 170906]. 26 aug 2016 Genomförande av EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv. Asylprocedurdirektivet angående ensamkommande barn. När det gäller  9 nov 2017 av asylprocedurdirektivet i svensk rätt (SOU 2006:61), Åtgärder mot med barn i Sverige (Ds 2013:73), Genomförande av det omarbetade.
Fiskodling på land i sverige

Omarbetade asylprocedurdirektivet sjuksköterskeprogrammet skövde
när betala in vinstskatt
stressrehabilitering umeå
kort melodietje
olaga hot rekvisit
fysioterapeut lon efter skatt

Omsorgsprincipen vid ansökan om internationellt sydd : En studie av

2016-11-08  Det gäller bland annat genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet, EU:s gränskodex och det omarbetade asylprocedurdirektivet. Nya regler har  ger stöd för att det finns ett godtagbart myndighetsskydd – anses som uppenbart ogrundad enligt artikel 31.8 det omarbetade asylprocedurdirektivet (1)?


Kroppssprak ovningar
flygplanstekniker

Lisa Kerker - Juridiska fakulteten

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet och en motion som väckts med anledning av propositionen samt ett motionsyrkande från den allmänna motionstiden 2016/17. omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) (pdf 78 kB). Remissvaren ska ha kommit in till Justitiedepartementet senast den 30 september 2015.

Lagrådsremiss: Genomförande av det omarbetade - Altinget

I det omarbetade asylprocedurdirektivet om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (2013/32/EU), artikel 25.5, stadgas att ”[m]edlemsstaterna får använda sig av läkarundersökningar för att fastställa åldern på ensamkommande barn i samband med prövningen av en ansökan om internationellt skydd i sådana fall där medlemsstaterna, efter sökandens av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Ju2015/05334/L7 Kriminalvården har, utifrån de intressen myndigheten har att beakta, inget att erinra mot förslaget. _____ I handläggningen av detta ärende, som beslutats av kriminalvårdsdirektören Elisabet Åbjörnsson MIG 2017:15. För att en begäran om offentligt biträde ska kunna avslås i mål som rör överklagande av Migrationsverkets beslut om statusförklaring krävs att det ska stå klart utan en närmare prövning i det enskilda fallet att det inte finns förutsättningar för att bevilja skyddsstatusförklaring. https://portal.research.lu.se/portal/en/persons/lisa-kerker(76c8405b-c919-4f14-9600-53731e7cd9e3)/activities.html?pageSize=100&page=0 RSS Feed Sat, 08 Jul 2017 13:17 Den föreslagna ändringen innebär ett genomförande i svensk rätt av artikel 33.2 a i det omarbetade asylprocedurdirektivet, som medger att en asylansökan får  14 feb 2020 Det finns inte heller ett sådant krav i det omarbetade asylprocedurdirektivet ( direktiv 2013/32/EU om gemensamma förfaranden för att bevilja  6 okt 2015 Departementspromemorian Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. Ds 2015:37 (Ju2015/05334/L7). Ställd till: I det omarbetade asylprocedurdirektivet om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd (2013/32/EU), artikel 25.5, stadgas att  En långsiktigt hållbar migrationspolitik (SOU 2020:54) · Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) · About the previous network  27 apr 2020 (i målet C-404/17), att Sverige utser säkra ursprungsländer i den mening som avses i det så kallade ”omarbetade asylprocedurdirektivet”. 25 jul 2018 Frågan i målet var om artikel 31.8 b i det omarbetade asylprocedurdirektivet ( 2013/32/EU) jämförd med artikel 32.2 medger att en ansökan om  1 sep 2016 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet.

punkt 25 i ingressen till och artikel 6 i det omarbetade asylprocedurdirektivet). Undantag från denna princip bör därmed bara få göras när det är särskilt föreskrivet  2015; Remiss: Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet (Ds 2015:37) Bruce A, Noll G, Kerker L, Karageorgiou E Lunds universitet, Juridiska  Svenska Röda Korset har tidigare, i samband med att det omarbetade Asylprocedurdirektivet infördes, lyft farhågor kring att listor över säkra  Prop. 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet. Läs och ladda ner propositionen.